“พ่อค้าลอตเตอรี่ดวงเฮง” ขายไม่หมดลุ้นโชคเอง ถูกเต็มๆ 12 ล้าน!

“พ่อค้าลอตเตอรี่ดวงเฮง” ขายไม่หมดลุ้นโชคเอง ถูกเต็มๆ 12 ล้าน!

“พ่อค้าลอตเตอรี่ดวงเฮง” ขายไม่หมดลุ้นโชคเอง ถูกเต็มๆ 12 ล้าน!

หวย บาทละ 90

พ่อค้าลอตเตอรี่กับเมียชาวอุบลราชธานี เป็นเศรษฐีโดยไม่ตั้งใจ สลากฯ ที่รับมาขาย เกิดขายไม่หมด แต่กลายเป็นดี มี 2 ใบเลขตรงกับรางวัลที่ 1 รับไป 12 ล้าน

วันที่ 1 ก.พ. ภายหลังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ก.พ.2564 ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “นิตยา ป้องภัย” โพสต์ภาพชายหญิงวัยกลางคน โชว์สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ก.พ.2564 หมายเลข 912307 พร้อมกับข้อความว่า “12 ล้านยุบ้านภูเขาเงิน ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี…เด้อคะ..ส่างเปนเนาะเจ้านิ” ทำให้ชาวเน็ตที่เห็นต่างเข้ามาแชร์โพสต์และแสดงความยินดี

เบื้องต้น ทราบว่า นายอธิคม เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่ แ ละ มี อ าชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่งวดประจำวันที่ 1 ก.พ.64 ขายไม่หมด จึงได้เก็บเอาไว้ หลังออกรางวัลพบว่า มีส ล ากฯ 2 ใบ

"พ่อค้าลอตเตอรี่ดวงเฮง" ขายไม่หมดลุ้นโชคเอง ถูกเต็มๆ 12 ล้าน!

เบื้ อง ต้น ทร าบ ว่า นาย อ ธิ คม เป็น สม า ชิก อ ง ค์ กา รบ ริ หา รส่วน ตำ บ ลแ ห่ ง ห นึ่ง ใ น พื้ นที่ แ ล ะมี อา ชีพ ขาย ส ล าก กิ นแบ่งรัฐบาล แต่งวด ประจำวันที่ 1 ก.พ.64 ขายไม่หมด จึ ง ไ ด้ เ ก็บ เ อา ไว้ ห ลั ง อ อ กร าง วัล พบ ว่า มีสล ากฯ 2 ใบ

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังผู้โพสต์ ทราบว่าชายหญิงดังกล่าวคือ นายอธิคม แก้วชิณ พ่อค้าลอตเตอรรี่ และ นางกมลทิพย์ แก้วชิณ ครูศูนย์เด็กวัดบ้านภูเขาเงิน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เบื้องต้น ทราบว่า นายอธิคม เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่ และมีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่งวดประจำวันที่ 1 ก.พ.64 ขายไม่หมด จึงได้เก็บเอาไว้ หลังออกรางวัลพบว่า มีสลากฯ 2 ใบถูกรางวัลที่ 1 ได้รับเงิน 12 ล้านบาท จึงเข้าพบ พ.ต.ท.ทวี ศรีสอน สารวัตร (สอบสวน) สภ.ม่วงเฒ่า เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

“พ่อค้าลอตเตอรี่ดวงเฮง” ขายไม่หมดลุ้นโชคเอง ถูกเต็มๆ 12 ล้าน!

ขอบคุณที่มา : www.thairath.co.th

ติดตามข่าว : หวยเด็ดงวดนี้

ติดตามข่าวสาร หวยเด็ด หวยดัง  : ข่าวหวยเด็ด

เบื้ องต้น ทราบว่า นายอธิคม เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่ และมีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่งวดประจำวันที่ 1 ก.พ.64 ขายไม่หมด จึงได้เก็บเอาไว้ หลังออกรางวัลพบ ว่า มี ส ล ากฯ 2 ใ บ

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ไ ด้ ส อ บ ถ า ม ไปยังผู้โพสต์ ทราบว่าชายหญิงดังกล่าวคือ นายอธิคม แก้วชิณ พ่อค้าลอตเตอรรี่ และ

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ไ ด้ ส อ บ ถ ามไปยังผู้โพสต์ ทราบว่าชายหญิงดังกล่าวคือ นายอธิคม แก้วชิณ พ่อค้าล อต เตอรรี่ และ

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ไ ด้ ส อ บ ถ า มไปยังผู้โพสต์ ทราบว่าชายหญิงดังกล่าวคือ นายอธิคม แก้วชิณ พ่อค้าลอตเตอรรี่ แ ละ

หวย บาทละ 90