มาแล้ววว “เลขเด็ดอ่างนํ้ามนต์ฤาษีเณร” หวยเด็ดงวด 1/2/64

มาแล้ววว “เลขเด็ดอ่างนํ้ามนต์ฤาษีเณร” หวยเด็ดงวด 1/2/64

มาแล้ววว “เลขเด็ดอ่างนํ้ามนต์ฤาษีเณร” หวยเด็ดงวด 1/2/64

หวย บาทละ 90

ปัจจุบันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายสถานที่ที่ให้เลขเด็ด หวย แม่นมาก เช่น เลขเด็ดคำชะโนด เลขเด็ดไอ้ไข่ เลขเด็ดส้มจุก เลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียน แต่อีกหนึ่งสถานที่ให้เลขเด็ดเจ้าประจำที่ The Thaiger แนะนำขึ้นชื่อเรื่องความแม่นคือ อ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร

หากใครอยากไปไหว้ขอเลข หรือรับความโชคดีของฤษีเณร สามารถเดินทางไปได้ที่ อาศรมฤๅษีเณรธาตุพุทธคุณ ที่อยู่ ม.4 ต.โพแตง อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา

ยิ่งในช่วงใกล้วันลอตเตอรี่ออกอย่างงนี้ ประชาชนจะเดินทางมาเนืองแน่น แต่ทางสถานที่ก็ได้มีการจัดจุดคัดกรองโควิด เพื่อมั่นใจถึงความปลอดภัย

ยิ่ง ใน ช่วง ใกล้ วัน ลอต เตอ รี่ ออก อย่า งง นี้ ประ ชา ชน จะ เดิน ทาง มา เนือง แน่น แต่ ทาง สถ าน ที่ ก็ ได้ มี การ จัด จุด คัด กร อง โค วิด เพื่อ มั่น ใจ ถึง คว าม ปล อด ภัย ยิ่งในช่ว ง ใ ก ล้ วั น ล อ ต เ ต อ รี่ อ อ ก อ ย่ า ง ง นี้ ป ร ะ ช า ช น จ ะเ ดิ น ท า ง ม า เ นื อ ง แ น่ ท ท น แ ต่ ท า ง ส ถ า น ที่ ก็ ไ ด้ มี ก า ร จั ด จุ ด คั ด ก ร อ ง โค วิ ด เ พื่ อ มั่ น ใ จ ถึ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย

ยิ่ง ใน ช่วง ใกล้ วัน ลอต เตอ รี่ ออก อย่า งง นี้ ประ ชา ชน จะเ ดิน ทาง มา เนือง แน่น แต่ ทาง สถ าน ที่ ก็ ได้ มี การ จัดจุด คัด กร อง โค วิด เพื่อ มั่น ใจ ถึง ความปลอดภัย

มาแล้ววว "เลขเด็ดอ่างนํ้ามนต์ฤาษีเณร" หวยเด็ดงวด 1/2/64

ยิ่ง ใน ช่วง ใกล้ วัน ลอต เตอ รี่ ออก อย่า งง นี้ ประ ชา ชน จะ เดิน ทาง มา เนือง แน่น แต่ ทาง สถา น ที่ ก็ ได้ มี การ จัดจุด คัด กร อง โค วิด เพื่อ มั่น ใจ ถึงความปลอดภัย

มาแล้ววว “เลขเด็ดอ่างนํ้ามนต์ฤาษีเณร” หวยเด็ดงวด 1/2/64

ด้านในเมื่อเข้าไปถึง มี ไฮไลท์เด็ดที่พลาดไม่ได้คือ พิธีเลขโสฬสสะระตะ ที่ทำกับอ่างน้ำมนต์ ฤาษีเณร แล้วปรากฎตัวเลขออกมา ซึ่งเลขเด็ด งวด 1/2/64 ก็ออกมาชัดมาก ได้แก่เลข 5 8 2 9 6 4 ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ

ซึ่งคอหวยเก็งเลขเด็ดที่น่าซื้อ ได้แก่ 28, 26,54 แอบกระซิบบอกว่าหวยงวดนี้ เลขมาแรงมาก ๆ คือ 26 รีบหาซื้อกันเลย เพราะไปสำรวจแผงลอตเตอรี่มา หลายแห่งหาซื้อเลข 26 ไม่ได้แล้ว

ขอบคุณที่มา : thethaiger.com

ติดตามข่าว : หวยเด็ดงวดนี้

ติดตามข่าวสาร หวยเด็ด หวยดัง  : ข่าวหวยเด็ด

หวย บาทละ 90